Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest dokumentem zawierającym wymagania techniczne niezbędne do określenia standardu wykonywanych robót na budowie.

Wykonujemy specyfikacje, które zawierają:

- część ogólną;

- wymagania materiałowe;

- wymagania sprzętowe;

- wymagania transportowe;

- wymagania wykonawstwa robót;

- - wymagania kontroli badań i odbiorów;

- wymagania przedmiarowo-obmiarowe;

- opis odbiorów robót;

- opis sposobu rozliczeń robót;

- dokumenty odniesienia.