Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez Techbud Kosztorysy Sp. z o. o. w Warszawie z dnia 19 października 2015r.

I. Zakres obowiązywania

1. O ile nie postanowiono inaczej w umowie zawartej przez strony na piśmie, niniejsze Ogólne Warunki (dalej „OW”) regulują prawa i obowiązki stron umów o świadczenie usług z zakresu cost management, opracowania kosztorysowego, przedmiaru, STWiOR lub value engineering (dalej „Zamówienie”) zawieranych przez TECHBUD Kosztorysy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Warszawie, ul. Szałasa 9/19, 03-180 Warszawa, NIP: 1182112862, REGON: 362486982, KRS: 0000575160,(dalej „Wykonawca”) z jego Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (dalej „Zamawiający”).

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zawartej umowy pisemnej a postanowieniami OW, postanowienia umowy mają pierwszeństwo.

3. Zamawiający nie jest uprawniony do przeniesienia całości jak i części praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy.

II. Oferty

Oferty Wykonawcy zachowują ważność – o ile z treści złożonej oferty nie wynika inaczej – przez okres 30 dni od daty ich złożenia.

III. Zasady składania zamówień

Umowa o wykonanie Zamówienia może zostać zawarta:

a. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawcę, przez odesłanie Wykonawcy podpisanej oferty;

b. Z chwilą przyjęcia przez Wykonawcę oferty złożonej przez Zamawiającego;

c. Z chwilą ustalenia przez Wykonawcę i Zamawiającego wszystkich istotnych postanowień zamówienia w formie wymiany korespondencji pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

IV. Wykonanie zamówienia

1. Wykonanie Zamówienia nastąpi w terminie wskazanym w Ofercie, potwierdzeniu przyjęcia oferty złożonej przez Zamawiającego albo w terminie ustalonym przez strony w korespondencji pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Jeżeli nie ustalono terminu wykonania Zamówienia w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, termin wykonania będzie nie krótszy niż dwa tygodnie od dnia przekazania Wykonawcy kompletnego projektu wykonawczego inwestycji oraz informacji niezbędnych do wykonania Zamówienia przez Zamawiającego.

2. O ile strony nie ustalą inaczej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Zamówienie w formie elektronicznej w formacie *.ath wykonane w programie Norma, EXCEL lub PDF na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego.

V. Odbiór zamówienia

1. Zamówienie uznaje się za przyjęte przez Zamawiającego bez zastrzeżeń z upływem siódmego dnia od dnia przekazania Zamówienia przez Wykonawcę.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zamówienia, Zamawiający zgłosi Wykonawcy stwierdzone wady uniemożliwiające korzystanie z Zamówienia. W takim wypadku Wykonawca, po zapoznaniu się z uwagami Zamawiającego, wskaże termin usunięcia stwierdzonych wad. Procedura usuwania wad Zamówienia powoduje automatyczne wydłużenie czasu realizacji zamówienia o czas niezbędny do usunięcia wad. Po usunięciu wad postanowienia pkt 5.1. stosuje się odpowiednio.

VI. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Zamówienia płatne będzie w terminie określonym w fakturze VAT. Zamawiający akceptuje, że faktury VAT przesyłane są w formie elektronicznej.

2. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu zamówienia zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w projekcie wykonawczym będącym podstawą obliczenia wynagrodzenia, strony dokonają ustalenia dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy ma zostać zapłacone w ratach, w przypadku nieterminowej płatności wynagrodzenia lub jakiejkolwiek jego części przez Zamawiającego, Wykonawca będzie miał prawo wstrzymać wykonanie prac do czasu uregulowania tych należności, a termin wykonania Zamówienia ulegnie proporcjonalnemu wydłużeniu.

4. Do czasu zapłaty przez Zamawiającego pełnej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, prawo własności Zamówienia pozostaje przy Wykonawcy.

5. Wykonawcy przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów, w tym kosztów podróży poniesionych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. w celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie obejmuje także zapłatę za przeniesienie własności Zlecenia (i nośników na których je zawarto).

VII. Zasady współpracy stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą oraz uzgodnionym harmonogramem prac.

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest terminowo przekazywać Wykonawcy informacje niezbędne do wykonania Zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do odpowiedniego przesunięcia terminu wykonania prac, informując o tym Zamawiającego, o ile opóźnienie przez Zamawiającego w dopełnieniu jego obowiązków miało wpływ na zachowanie terminu prac.

3. Do bieżącej współpracy w ramach wykonania zamówienia strony mogą wyznaczyć swoich koordynatorów.

4. Wykonawca będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji zamówienia i wątpliwościach powstałych przy jego realizacji.

5. Wykonawca nie odpowiada za niedotrzymanie terminów realizacji zamówienia, jeżeli jest to wynikiem okoliczności zewnętrznych, na które Wykonawca nie miał wpływu lub, którym nie mógł przeciwdziałać, w szczególności, jeśli są wynikiem działań lub zaniechań Zamawiającego lub siły wyższej obejmującej zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia.

6. W każdym przypadku, w którym Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność, będzie ona ograniczona do odpowiedzialności z tytułu szkód rzeczywistych, a całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia nie przekroczy łącznie kwoty wynagrodzenia wypłaconego przez Zamawiającego.

7. Jeżeli Zamawiający przekaże do wykonania usługi projekt nieskończony, zobowiązany jest w momencie jego aktualizacji do wskazania zmian, które zostały naniesione. W przypadku nie wskazania tych zmian odpowiedzialność Wykonawcy za ich znalezienie oraz wprowadzenie zostaje wyłączona.

8. W celu wykonania zamówienia Wykonawca może współpracować z innymi podmiotami.

VIII. Odstąpienie i wypowiedzenie zamówienia

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od złożonego zamówienia w następujących przypadkach:

a. jeżeli Wykonawca ze swojej winy nie rozpoczął wykonania zamówienia w ciągu dwóch tygodni od dnia przekazania kompletnego projektu wykonawczego i informacji niezbędnych do wykonania Zamówienia, w terminie kolejnych czternastu dni;

b. jeżeli Wykonawca przerwał wykonywanie prac ze swojej winy na okres dłuższy niż czternaście dni, w ciągu czternastu dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu do podjęcia prac.

2. Wykonawca ma prawo odstąpić od wykonania zamówienia jeżeli:

a. Zamawiający nie przekazał projektu wykonawczego i informacji niezbędnych do wykonania Zamówienia, w terminie czternastu dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Wykonawcę;

b. do wykonania Zamówienia potrzebne jest współdziałanie Zamawiającego, a tego współdziałania brak, w ciągu czternastu dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu.

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia zawartej umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań drugiej Strony, po uprzednim wezwaniu Strony naruszającej do zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania wezwania.

4. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn określonych w pkt 8.2 lub pkt 8.3 powyżej, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy za dotychczas wykonaną pracę oraz pokrycia szkód poniesionych przez Wykonawcę w związku z odstąpieniem lub wypowiedzeniem Umowy.

IX. Poufność

1. Informacjami Poufnymi są wszelkie informacje ujawniane przez którąkolwiek ze Stron drugiej Stronie w ramach wykonywania umowy lub w związku z jej wykonywaniem, w tym w szczególności technicznych, technologicznych, ekonomicznych, naukowych, finansowych, handlowych, prawnych, organizacyjnych, danych osobowych, klientów, świadczonych usług, realizowanych Usług co do których Strona podjęła starania o zachowanie ich w tajemnicy, oraz warunki współpracy Stron.

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności Informacji Poufnych ujawnionych jej przez drugą Stronę oraz do wykorzystania ich wyłącznie w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy przez okres współpracy Stron, nie krócej jednak niż przez okres 2 lat od dnia zawarcia umowy.

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. W razie jakichkolwiek sporów wynikających z zawartej umowy, dotyczących jej wykonania lub z nią związanych, Strony zobowiązują się dążyć w dobrej wierze do ich zakończenia w drodze ugody. Jeśli zakończenie sporu polubownie okaże się niemożliwe, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy według siedziby Wykonawcy.