Polityka prywatności oraz plików cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa zasady, warunki oraz sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Właściciel serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności i zasady wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym są udostępniane wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.

Właściciel serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności oraz plikach cookies.

Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

Informacje ogólne, pliki cookies

 1. Właścicielem i operatorem serwisu, a także administratorem danych osobowych jest Techbud Kosztorysy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szałasa 9/19, 03-180 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000575160, numer NIP: 1182112862.
 2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem lub przy użyciu Serwisu.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies.
  2. poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu. Takie dane zostają podane dobrowolnie, jednakże odmowa ich wskazania może uniemożliwić lub utrudnić kontakt Administratora z Użytkownikiem. Zebrane w ten sposób dane Użytkownika zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów przewidzianych formularzem, w tym zwłaszcza komunikacji z Administratorem. W trakcie rejestracji w Serwisie, a następnie użytkowania Serwisu, Administrator może zwrócić się do Użytkownika o podanie danych, które pozostają niezbędne do realizacji usług za pośrednictwem lub przy użyciu Serwisu (m.in. imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, login, hasło). Podanie takich danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić lub utrudnić realizację przez Administratora usług, dla których takie dane osobowe pozostają niezbędne.
  3. poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
  4. Zbieranie i/lub przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, jak też niniejszą polityką prywatności. Dane Osobowe przetwarzane będą wyłącznie na zasadach, w celu oraz w okresie wynikającym z udzielonych zgód lub niniejszej Polityki Prywatności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wymogów zgodnie z treścią oraz na warunkach określonych w przepisach prawa obowiązujących w zakresie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, UE L 2016, Nr 119), oraz Ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu, a także chroniące przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez okres, który pozostaje konieczny do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem lub przy użyciu Aplikacji. Administrator jest uprawniony, aby udostępnić dane osobowe Użytkownika: spółkom zależnym, a także stronom trzecim, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług za pośrednictwem lub przy użyciu Serwisu (np. dostawcy), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
  5. Użytkownik w każdym jest uprawniony do dostępu do danych osobowych, jak też ich poprawienia, a także zobowiązany jest do aktualizacji danych osobowych w przypadku ich zmiany. Użytkownik ma prawo dostępu do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu lub skargi, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej ograniczenia, usunięcia danych osobowych, przy czym powyższe może uniemożliwić lub utrudnić świadczenie przez Administratora usług za pośrednictwem lub przy użyciu Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone przez Administratora zmiany, zobowiązany jest jednocześnie do trwałego usunięcia konta z Serwisu.
  6. Administrator w sposób automatyczny zbiera wyłącznie informacje nie stanowiące danych osobowych, a wyłącznie związane z informacjami dotyczącymi użytkowania Aplikacji lub innymi o charakterze statystycznym. Dane Automatyczne nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację indywidualnego Użytkownika. Dane Automatyczne mogą być zbierane w logach systemowych, przez pliki cookies oraz przez inne oprogramowanie.
 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” nie będą pobierać żadnych danych osobowych Użytkowników, przy czym każdy z Użytkowników jest uprawniony do zmiany ustawień plików „cookies” w jego przeglądarce internetowej w celu wyłączenia przekazywania lub odbioru plików „cookies”. Administrator informuje, iż zmiany w ustawieniach plików „cookies” w przeglądarce internetowej w zakresie niezbędnym dla potrzeb procesów certyfikacji, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika, mogą powodować utrudnienia w działaniu Serwisu, a w pewnych wyjątkowych przypadkach mogą skutkować niemożnością użytkowania Serisu, w zależności od typu ustawień i/lub przeglądarki internetowej.
 5. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.
 6. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.
 7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
 8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 9. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników,
  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.
 10. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 11. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 12. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach

 1. W przypadku gromadzenia danych osobowych przez operatora serwisu są one przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 lub pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych które są wyłącznie dobrowolnie podane przez użytkownika serwisu.
 3. W ramach formularza rejestracyjnego mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, login, hasło.
 4. Dane zawarte w formularzach, przekazane operatorowi serwisu przez użytkownika serwisu, nie są udostępniane podmiotom trzecim (z wyłączeniem podmiotów powiązanych z operatorem serwisu) inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania rejestracji w ramach serwisu oraz w celach marketingowych własnych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów powiązanych z operatorem serwisu, w szczególności oferowania produktów, reklamowych, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym/weryfikacyjnym lub w wiadomości e-mail.
 6. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych, poprzez wysłanie na adres stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez operatora serwisu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, stosownie do art. 7 pkt 5 ww. ustawy, zgoda może być odwołana w każdym czasie. Niniejsze uprawnienie jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.
 8. Użytkownik serwisu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku gdy użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania niniejszej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.
 9. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej (w szczególności Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j. b. r. – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom, z którymi operator serwisu w takim zakresie współpracuje.
 10. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
 11. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z usług serwisu, operator może odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Odmowa usunięcia ma także miejsce w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 12. W wypadkach prawem przewidzianych Techbud Kosztorysy Sp. z o.o. może udostępniać część danych osobowych użytkowników serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich, a w szczególności dla ochrony praw autorskich, z tym że nastąpi to na pisemny wniosek takiej osoby. Podmiot występujący z wnioskiem jest zobowiązany wykazać fakt naruszenia jego praw, a w szczególności wykazać fakt, że przysługują mu prawa autorskie do utworu. Musi także zachodzić podejrzenie naruszenie praw podmiotu składającego wniosek. Operator serwisu może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie/za zgodą użytkownika serwisu lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta kierowana do operatora serwisu jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.
 13. Operator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie. Operator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

Logi serwera

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:
  1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
  2. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  3. nazwa użytkownika pododawana w procesie autoryzacji (logowania),
  4. czas nadejścia zapytania,
  5. kod odpowiedzi http,
  6. liczba wysłanych przez serwer bajtów,
  7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  8. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika,
  9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

  Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach Serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

 2. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.